വീഡിയോ

GPSH90M002 പ്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ

വലത് സ്ഥാനം

സിൽക്ക് സ്‌ക്രീയിംഗ്

സ്പ്രേ

സിൽക്ക് സ്ക്രീൻ പ്രിന്റിംഗ്

സിൽവർ അമർത്തി